top of page

EVIL PENGUIN TV - GEBRUIKSVOORWAARDEN
 

EVIL PENGUIN TV is eigendom van Evil Penguin Media, een vzw opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, KLEIN-BEGIJNHOFBOGAARD 2 en met ondernemingsnummer 0744.913.577. Zowel EVIL PENGUIN TV als EVIL PENGUIN TV worden hierna “EP” genoemd.

EP biedt een gepersonaliseerde abonnementsservice waarmee leden toegang hebben tot de beste kunstaangelegenheden van België (klassieke muziek - jazz - koormuziek - opera - dans - (muziek) theater) ("EP-inhoud") gestreamd via internet naar bepaalde met internet verbonden tv's, computers en andere apparaten.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze service. Zoals gebruikt in de gebruiksvoorwaarden, betekent "EP-service", "onze service" of "de service" de persoonlijke service die door EP wordt geboden voor het ontdekken, bekijken en beluisteren van EP-inhoud, inclusief alle kenmerken en functionaliteiten, aanbevelingen en recensies, de website en gebruikersinterfaces, evenals alle inhoud en software die verband houden met onze service.
 

1. Lidmaatschap
 

1.1 U moet 18 jaar oud zijn, of meerderjarig in uw provincie, territorium of land, om lid te worden van de EP-dienst. Minderjarigen mogen de service alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
 

1.2 Om de EP-service te gebruiken, moet u internettoegang hebben en een apparaat dat geschikt is voor EP, en ons een of meer betaalmethoden verstrekken. "Betaalmethode" betekent een actuele, geldige, geaccepteerde betaalmethode, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, en die betaling via uw account bij een derde partij kan omvatten. Tenzij u uw lidmaatschap opzegt vóór uw factuurdatum, machtigt u ons om de lidmaatschapskosten voor de volgende factureringscyclus in rekening te brengen via uw betaalmethode (zie "Annulering" hieronder).
 

1.3 We kunnen een aantal lidmaatschapsplannen aanbieden, inclusief speciale promotieplannen of lidmaatschappen die worden aangeboden door derden in combinatie met de levering van hun eigen producten en diensten. Sommige lidmaatschapsplannen kunnen verschillende voorwaarden en beperkingen hebben, die zullen worden onthuld wanneer u zich aanmeldt of in andere communicatie die u ter beschikking wordt gesteld.

De volgende lidmaatschapsplannen bestaan:

Een gratis lidmaatschap, met alleen toegang tot de "wekelijkse freebie", een wekelijkse video die gratis kan worden bekeken en onbeperkt kan worden gestreamd.

Een maandelijks lidmaatschap, waarbij je een vaste prijs per maand betaalt en toegang hebt tot de wekelijkse freebie en de volledige catalogus van EP. Het maandelijks lidmaatschap wordt stilzwijgend per maand verlengd, tenzij er ten laatste de 15e van de lopende maand een verzoek tot beëindiging is gestuurd naar eva@evilpenguin.eu .

Een jaarlijks lidmaatschap, waarbij je een vaste prijs per jaar betaalt en toegang hebt tot de wekelijkse freebie en de volledige catalogus van EP. Het jaarlijkse lidmaatschap eindigt automatisch na één (1) jaar en wordt vervolgens, op uw verzoek, voor een aaneengesloten periode van één (1) jaar verlengd.
 

2. Facturering en annulering
 

2.1 Betaalmethoden
 

Om de EP-service te gebruiken, moet u een of meer betaalmethoden opgeven. U machtigt ons om elke Betaalmethode die aan uw account is gekoppeld, in rekening te brengen in het geval uw primaire Betaalmethode wordt geweigerd of niet langer voor ons beschikbaar is voor betaling van uw abonnementskosten. U blijft verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen. Als een betaling niet met succes is afgewikkeld, vanwege het verlopen, onvoldoende saldo of anderszins, en u uw account niet annuleert, kunnen we uw toegang tot de service opschorten totdat we met succes een geldige betaalmethode in rekening hebben gebracht. Voor sommige betaalmethoden kan de uitgever u bepaalde kosten in rekening brengen, zoals buitenlandse transactiekosten of andere kosten met betrekking tot de verwerking van uw betaalmethode. Lokale belastingkosten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode. Raadpleeg uw betaalmethode-serviceprovider voor meer informatie.
 

De prijzen die wij hanteren voor onze dienstverlening staan vermeld op onze website. Afhankelijk van uw abonnement wordt de prijs maandelijks of jaarlijks in rekening gebracht.
 

2.2 betaalmethoden bijwerken
 

U kunt uw betaalmethoden op de website bijwerken. We kunnen uw betaalmethoden ook bijwerken met behulp van informatie die is verstrekt door de betalingsdienstaanbieders. Na elke update machtigt u ons om door te gaan met het in rekening brengen van de toepasselijke Betaalmethode(s).
 

2.3 Annulering
 

U kunt uw EP-lidmaatschap op elk moment opzeggen en u blijft toegang houden tot de EP-service tot het einde van uw factureringsperiode. Betalingen zijn niet restitueerbaar en we bieden geen restitutie of tegoeden voor lidmaatschapsperiodes van een deel van een maand of niet-bekeken EP-inhoud. Om je lidmaatschap op te zeggen, neem dan contact op met eva@evilpenguin.eu .

We kunnen uw lidmaatschap permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder enige kennisgeving of enige aansprakelijkheid, indien u naar onze eigen mening enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt.
 

2.4 Wijzigingen in de prijs en abonnementsplannen

De prijzen die wij voor onze service rekenen, staan vermeld op onze website. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen; eventuele prijswijzigingen of wijzigingen in uw abonnementsplannen zijn echter van toepassing op volgende factureringscycli na kennisgeving van de wijziging (en) aan u.

 

3. EP-service
 

3.1 De EP-service en alle inhoud die via de service wordt bekeken, is alleen voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik en mag niet worden gedeeld met personen buiten uw huishouden. Tijdens uw EP-lidmaatschap verlenen wij u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot de EP-service en het bekijken van EP-inhoud. Behalve het voorgaande wordt er geen recht, titel of belang op u overgedragen. U stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare uitvoeringen.
 

3.2 De EP-service, inclusief de contentbibliotheek, wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast testen we continu verschillende aspecten van onze service, waaronder onze website, gebruikersinterfaces, promotionele functies en beschikbaarheid van EP-content.
 

3.3 U stemt ermee in om geen inhoud en informatie te archiveren, reproduceren, distribueren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, licentiëren, er afgeleide werken van te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken (behalve zoals expliciet geautoriseerd in deze gebruiksvoorwaarden) inhoud en informatie op of verkregen van of via de EP-service. U stemt er ook mee in om de inhoudsbescherming in de EP-service niet te omzeilen, verwijderen, wijzigen, deactiveren, degraderen of dwarsbomen; een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de EP-service; decompileren, reverse engineering of disassembleren van software of andere producten of processen die toegankelijk zijn via de EP-service; een code of product invoegen of de inhoud van de EP-service op enigerlei wijze manipuleren; of gebruik een datamining, dataverzameling of extractiemethode. Bovendien stemt u ermee in geen materiaal te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden of te verzenden dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur die aan de EP-service is gekoppeld, te onderbreken, vernietigen of beperken, inclusief softwarevirussen of elke andere computercode, bestanden of programma's. We kunnen uw gebruik van onze service beëindigen of beperken als u deze gebruiksvoorwaarden schendt of betrokken bent bij illegaal of frauduleus gebruik van de service.

 

4. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om EP te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief advocatenkosten) die door een derde partij tegen EP worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de EP-service.

 

5. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is EP in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit van of verband houden met het gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt EP geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.
 

6. Diversen
 

6.1 Overleven
 

Als een bepaling of bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen volledig van kracht.
 

6.2 Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden
 

EP kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u ten minste dertig (30) dagen voordat dergelijke wijzigingen op u van toepassing zijn, op de hoogte stellen.
 

6.3 Elektronische communicatie
 

EP stuurt u informatie over uw account alleen in elektronische vorm, via e-mails naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.
 

6.4 Toepasselijk recht en jurisdictie
 

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en / of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten, uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van België. . Alle dergelijke claims en geschillen zullen worden ingediend, en u stemt er hierbij mee in dat hierover uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Antwerpen (België). De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

bottom of page